Regulamin

 1. Przedmiot

MOTOpodrozni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadłogoszczy, posiadająca NIP 5621809114, REGON: 369936856 (nazywana dalej „MotoClick”) opracowała aplikację na urządzenia mobilne umożliwiającą wspólne przejazdy, dostępną na witrynie internetowej pod adresem www.motoclick.pl , której przedmiotem jest umożliwienie nawiązywania kontaktu pomiędzy kierowcami jednośladów podróżującymi do określonego miejsca docelowego a Pasażerami zamierzającymi udać się w tym samym kierunku, lub Zlecającymi/zleceniodawcami przesyłek małogabarytowych w celu zapewnienia im możliwości współdzielenia Przejazdu i podziału związanych z nim kosztów (dalej „Aplikacja”).

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest zdefiniowanie zasad dostępu oraz użytkowania Aplikacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

MotoClick nie jest stroną jakichkolwiek porozumień, umów lub relacji umownych jakiejkolwiek natury pomiędzy Użytkownikami Aplikacji.

Klikając “Zarejestruj się”, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

 1. Definicje

W niniejszym Regulaminie:

“Ogłoszenie” oznacza ogłoszenie dotyczące Przejazdu, zamieszczone w Aplikacji przez Kierowcę;

“MotoClick” ma znaczenie określone w Artykule 1 powyżej;

“Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin;

“Konto” oznacza konto, które musi zostać założone w celu bycia Użytkownikiem i uzyskania dostępu do niektórych usług oferowanych w Aplikacji;

“Kierowca” oznacza Użytkownika korzystającego z Aplikacji w celu oferowania innym osobom możliwości przewozu ich samych, lub przesyłek w zamian za Udział w Kosztach w odniesieniu do określonego Przejazdu, w terminie określanym wyłącznie przez Kierowcę;

“Potwierdzenie Rezerwacji” ma znaczenie określone w Artykule 4.2.1 poniżej;

“Treści Użytkownika” mają znaczenie określone w Artykule 11.2 poniżej;

“Użytkownik” oznacza dowolną osobę, która założyła Konto w Aplikacji;

“Pasażer/Korzystający” oznacza Użytkownika, który zaakceptował ofertę przewozu ze strony Kierowcy lub – jeżeli dotyczy – osobę, na rzecz której Użytkownik zarezerwował Miejsce;

“Udział w Kosztach” oznacza, w odniesieniu do określonego Przejazdu, sumę pieniędzy wymaganą przez Kierowcę i zaakceptowaną przez Pasażera/Korzystającego jako jego udział w kosztach Przejazdu;

“Miejsce” oznacza miejsce siedzące zarezerwowane przez Pasażera/Korzystającego w pojeździe Kierowcy;

“Aplikacja” ma znaczenie określone w Artykule 1 powyżej;

“Rezerwacja” ma znaczenie określone w Artykule 4.2.1 poniżej;

“Usługi” oznaczają wszystkie usługi świadczone przez MotoClick za pośrednictwem Aplikacji;

“Witryna internetowa” oznacza witrynę dostępną pod adresem www.MotoClick.pl;

“Odcinek” ma znaczenie określone w Artykule 4.1 poniżej;

“Przejazd” oznacza podróż stanowiącą przedmiot Ogłoszenia zamieszczonego przez Kierowcę w Aplikacji, na którego podstawie wyraża on zgodę na przewóz Pasażera/Korzystającego w zamian za Udział w Kosztach;

“Przejazd z rezerwacją” ma znaczenie określone w Artykule 4.2.1 poniżej;

“Przejazd bez rezerwacji” ma znaczenie określone w Artykule 4.2.2 poniżej;

 1. Rejestracja w Aplikacji i założenie Konta

3.1. Warunki rejestracji w Aplikacji

Aplikacja może być wykorzystywana przez osoby, które ukończyły 18 lat. Dokonanie rejestracji w Aplikacji przez osobę niepełnoletnią jest całkowicie zabronione. Poprzez dostęp, korzystanie lub rejestrację w Aplikacji Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

3.2. Założenie Konta

Aplikacja umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i wyświetlanie Ogłoszeń oraz wzajemną interakcję celem rezerwacji Miejsca. Ogłoszenia mogą być również wyświetlane przez osoby, które nie są zarejestrowane w Aplikacji. Niemniej jednak, zamieszczenie Ogłoszenia lub przeprowadzenie rezerwacji Miejsca nie jest możliwe bez wcześniejszego założenia Konta Użytkownika.

Aby założyć Konto, należy:

Aby zarejestrować się w Aplikacji należy wcześniej przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Zakładając swoje Konto – niezależnie od wybranej metody – Użytkownik zobowiązuje się do przekazania kompletnych i prawdziwych informacji oraz ich aktualizacji za pośrednictwem profilu na swoim Koncie lub poprzez zawiadomienie MotoClick w celu zapewnienia ich poprawności przez okres trwania umowy z MotoClick.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie jego Konta przez jakiekolwiek strony trzecie, chyba że wyraźnie zawiadomił MotoClick o utracie, niedozwolonym wykorzystaniu, lub ujawnieniu swojego hasła osobie trzeciej.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie tworzył lub wykorzystywał – posługując się tożsamością własną lub osoby trzeciej – żadnych innych Kont, niż utworzone pierwotnie.

3.3. Weryfikacja

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i wysokiego poziomu zaufania oraz prewencji lub wykrywania oszustw, MotoClick może utworzyć system weryfikacji informacji zamieszczanych przez Użytkownika na jego Koncie. W szczególności dotyczy to zamieszczanego numeru telefonu lub dokumentu tożsamości.

MotoClick w żaden sposób nie gwarantuje prawdziwości, wiarygodności lub ważności informacji będących przedmiotem procedury weryfikacji.

 1. Korzystanie z Usług

4.1. Zamieszczanie Ogłoszeń

Użytkownik, z zastrzeżeniem spełnienia poniższych warunków, może tworzyć i zamieszczać w Aplikacji swoje Ogłoszenia, podając informacje dotyczące planowanego Przejazdu (data/godzina, miejsce wyjazdu i przyjazdu, liczba oferowanych miejsc, dostępne opcje, wysokość Udziału w Kosztach itp.).

Zamieszczając swoje Ogłoszenie, Użytkownik może określić miasta, w których zamierza się zatrzymać, aby przyjąć/wydać przedmiot lub przyjąć/wysadzić Pasażer/Zlecającego. Poszczególne odcinki Przejazdu pomiędzy tymi miastami lub jednym z tych miast, a miejscem wyjazdu lub przyjazdu są dalej określane jako “Odcinki”.

Użytkownik może zamieszczać Ogłoszenia jedynie, jeśli spełnia łącznie wszystkie określone poniżej warunki:

 1. posiada ważne prawo jazdy;
 2. zamieszcza Ogłoszenia dotyczące wyłącznie pojazdów, których jest właścicielem lub z których korzysta za wyraźną zgodą ich właściciela, a w każdym przypadku, do których wykorzystania jest uprawniony w celu odbywania wspólnych przejazdów;
 3. jest i pozostaje głównym kierowcą pojazdu stanowiącego przedmiot Ogłoszenia;
 4. pojazd stanowi przedmiot ważnej polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia osób trzecich;
 5. nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych w odniesieniu do prowadzenia pojazdów;
 6. pojazd, który zamierza wykorzystać w celu realizacji Przejazdu to jednoślad posiadający 2 (maksymalnie 3) koła;
 7. nie zamierza zamieścić innego ogłoszenia dotyczącego tego samego Przejazdu w Aplikacji;
 8. nie oferuje większej liczby Miejsc, niż ich liczba dostępna w jego pojeździe;
 9. korzysta z pojazdu znajdującego się w dobrym stanie, spełniającego wszystkie obowiązujące przepisy prawa i praktyki, a w szczególności posiadającego ważny certyfikat kontroli technicznej (potwierdzający, że pojazd nadaje się do jazdy).

Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia zamieszczanego w Aplikacji. W związku z powyższym, Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje zamieszczone w jego Ogłoszeniu są prawidłowe i prawdziwe oraz zobowiązuje się do realizacji Przejazdu na warunkach określonych w tym Ogłoszeniu.

Pod warunkiem, że Ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika jest zgodne z niniejszym Regulaminem, zostanie ono zamieszczone w Aplikacji i będzie w ten sposób widoczne dla innych Użytkowników oraz osób odwiedzających, także niebędących Użytkownikami, przeprowadzających wyszukiwanie w Aplikacji bądź w witrynach internetowej partnerów MotoClick. MotoClick zastrzega sobie prawo – na podstawie wyłącznie własnej decyzji i bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia – odmowy zamieszczenia lub usunięcia w dowolnej chwili jakiegokolwiek Ogłoszenia niespełniającego warunków niniejszego Regulaminu lub jeżeli uważa, że przynosi ono jakiekolwiek szkody dla wizerunku MotoClick, Aplikacji bądź Usług.

Użytkownik godzi się z faktem, że kryteria brane pod uwagę w zakresie klasyfikacji oraz kolejności wyświetlania Ogłoszeń zależą tylko i wyłącznie od decyzji firmy MotoClick.

4.2. Rezerwacja Miejsca

Metody rezerwacji Miejsca mogą być uzależnione od rodzaju planowanego Przejazdu. Dla niektórych Przejazdów, MotoClick tworzy system rezerwacji internetowej (dostępny w kolejnych wersjach aplikacji).

4.2.1. Przejazd z Rezerwacją

W kolejnych wersjach aplikacji.

4.2.2. Przejazd bez Rezerwacji

W przypadku przejazdów, w odniesieniu do których system rezerwacji internetowej nie obowiązuje (“Przejazdy bez Rezerwacji”), MotoClick oferuje bezpłatną usługę (tzn. bez żadnej opłaty na rzecz MotoClick), umożliwiającą Pasażerowi/Korzystającemu przesyłanie Kierowcy wiadomości dotyczącej przejazdu, którym jest zainteresowany. Użytkownik bierze wyłączną odpowiedzialność za ustalenie szczegółów Przejazdu z drugim Użytkownikiem i przyjmuje na siebie ryzyko dotyczące możliwości anulowania, modyfikacji szczegółów Przejazdu i braku zapłaty Udziału w Kosztach.

4.2.3. Imienny charakter rezerwacji Miejsca i warunki korzystania z Usług na rzecz osób trzecich

Korzystanie z Usług – zarówno w charakterze Pasażera/Korzystającego, jak i Kierowcy – ma charakter imienny. Dane Kierowcy i Pasażera/Korzystającego muszą odpowiadać informacji dotyczących ich tożsamości, przekazanych MotoClick oraz innym uczestniczącym w Przejeździe Użytkownikom.

Niemniej jednak, MotoClick umożliwia Użytkownikom zarezerwowanie jednego lub większej ilości Miejsc na rzecz osób trzecich. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się do precyzyjnego przekazania Kierowcy w chwili dokonywania Rezerwacji lub przesyłania wiadomości do Kierowcy (w razie Przejazdu bez Rezerwacji), imię i nazwiska, wiek oraz numeru telefonu osoby, na rzecz której dokonuje rezerwacji Miejsca.

Absolutnie zabronione jest zarezerwowanie Miejsca dla podróżującej samotnie osoby niepełnoletniej w wieku poniżej 13 lat. W przypadku rezerwacji Miejsca dla podróżującej samotnie osoby niepełnoletniej w wieku powyżej 13 lat, Użytkownik zobowiązuje się do uzyskania wcześniejszej zgody Kierowcy oraz przekazania mu prawidłowo sporządzonego upoważnienia, podpisanego przez opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.

Ponadto zabronione jest zamieszczenie Ogłoszenia w imieniu i na rzecz innego Kierowcy.

4.3. System ocen

4.3.1. Zasady działania

MotoClick zachęca użytkowników do zamieszczania recenzji dotyczących Kierowców (w przypadku, jeżeli Użytkownik jest Pasażerem/Korzystającym) lub dotyczących Pasażerów/Korzystających (w przypadku, jeżeli Użytkownik jest Kierowcą), z którymi korzystał z wspólnych Przejazdów bądź miał korzystać z Przejazdów. Niemniej jednak, Użytkownik nie może zamieszczać recenzji dotyczących innych Pasażerów/Korzystających, jeżeli sam jest Pasażerem/Korzystającym lub na temat Użytkowników, z którymi nie podróżował lub nie miał podróżować.

4.3.2. Moderacja

Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na fakt, że MotoClick zastrzega sobie prawo niezamieszczenia lub usunięcia dowolnych recenzji, pytań, komentarzy lub odpowiedzi, które uzna za niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.3.3. Ograniczenie

MotoClick zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, ograniczenia jego dostępu do Usług lub rozwiązania stosunku prawnego obowiązującego na podstawie niniejszego Regulaminu w przypadku, jeśli (1) Użytkownik otrzymał co najmniej trzy recenzje i (2) średnia ocena uzyskana w ramach tych recenzji jest niższa lub równa 3.

 1. Warunki finansowe

5.1. Udział w Kosztach

Wartość Udziału w Kosztach jest określona przez Użytkownika będącego Kierowcą, na jego wyłączną odpowiedzialność. Absolutnie zabronione jest uzyskiwanie jakichkolwiek zysków z używania naszej Aplikacji. W związku z powyższym, Użytkownik zobowiązuje się do ograniczenia kwoty Udziału w Kosztach, której żąda od swoich Pasażerów/Korzystających do wartości kosztów rzeczywiście ponoszonych w związku z Przejazdem. W przeciwnym przypadku, Użytkownik ponosi we własnym zakresie pełne ryzyko w odniesieniu do zmiany kwalifikacji podatkowej transakcji zrealizowanej za pośrednictwem Aplikacji.

5.2. Opłaty

Dostęp do Aplikacji i rejestracja na niej, a także wyszukiwanie, wyświetlanie oraz zamieszczanie Ogłoszeń są bezpłatne. Niemniej, przeprowadzenie Rezerwacji w kolejnych wersjach Aplikacji może być płatne na warunkach określonych w będących w przygotowaniu regulaminach usług.

5.2.1. Usługi

W przygotowaniu

5.2.2. Opłaty za usługi

W przygotowaniu

5.2.3. Oferta specjalna

MotoClick może oferować oferty specjalne obowiązujące przez wyznaczony okres (dalej “Oferty specjalne”). Szczegółowe warunki (ceny i terminy) dotyczące ofert specjalnych będą publikowane w Aplikacji.

5.2.4. Ustanie ważności i rezygnacja z usług

W przygotowaniu

5.3. Zaokrąglenia

MotoClick może w zależności wyłącznie od własnej decyzji zaokrąglać kwoty Udziału w Kosztach w górę lub w dół.

5.4. Płatność Udziału w Kosztach na rzecz Kierowcy

Pasażer/Korzystający zobowiązuje się do zapłacenia Kierowcy Udziału w Kosztach najpóźniej w chwili opuszczania jego pojazdu w miejscu docelowym.

Kierowca może domagać się zapłaty Udziału w Kosztach w całości lub w części przed realizacją Przejazdu, szczególnie gdy dotyczy to przesyłek.

 1. Niehandlowy i niebiznesowy charakter Usług oraz Aplikacji

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług oraz Aplikacji jedynie w celu nawiązania kontaktów na zasadach niehandlowych i niebiznesowych z osobami zamierzającymi skorzystać ze wspólnego Przejazdu.

Użytkownik będący Kierowcą zobowiązuje się, że nie będzie żądał Udziału w Kosztach w kwocie wyższej, niż rzeczywiście poniesione koszty jak również w celu uzyskiwania jakichkolwiek zysków, a ponadto, na zasadzie wspólnego ponoszenia kosztów, Kierowca musi ponieść własną część kosztów związanych z Przejazdem. Kierowca ponosi wyłączną odpowiedzialność za obliczenie kosztów ponoszonych w ramach Przejazdu oraz sprawdzenie, czy kwota wymagana od Pasażera/Korzystającego nie przekracza rzeczywiście ponoszonych kosztów (przy uwzględnieniu udziału własnego użytkownika).

MotoClick zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika w przypadku, jeżeli wykorzystuje pojazd firmowy, służbowy lub taksówkę generując w ten sposób zysk za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia MotoClick na każde jej żądanie kopii dowodu rejestracyjnego jego samochodu i/lub dowolnego innego dokumentu potwierdzającego, że jest on uprawniony do korzystania z danego pojazdu w Aplikacji i nie uzyskuje w ten sposób jakichkolwiek zysków.

Ponadto, MotoClick zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Użytkownika, ograniczenia jego dostępu do Usług lub zakończenia obowiązywania niniejszego Regulaminu w przypadku prowadzenia przez Użytkownika w Aplikacji jakiejkolwiek działalności, która – ze względu na charakter oferowanych Przejazdów, ich częstotliwość, liczbę przewożonych Pasażerów/Korzystających oraz żądany Udział w Kosztach – umożliwia Użytkownikowi uzyskiwanie zysków lub na podstawie których MotoClick może podejrzewać, że Użytkownik uzyskuje zyski za pośrednictwem Aplikacji.

 1. Polityka dotycząca anulowania

7.1. Anulacje

Jeżeli anulowanie następuje przed wyjazdem, Miejsce(a) anulowane przez Pasażera/Korzystającego zostanie(ą) automatycznie udostępnione innym Pasażerom/Korzystającym, którzy mogą rezerwować je za pośrednictwem sieci w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu .

 1. Zachowanie użytkowników Aplikacji i jej Członków

8.1. Zobowiązania wszystkich użytkowników Aplikacji

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych, regulacji i obowiązków dotyczących korzystania z Aplikacji.

Ponadto, w odniesieniu do korzystania z Aplikacji i podczas Przejazdów, Użytkownik zobowiązuje się, że:

8.2. Zobowiązania Kierowców

Ponadto, korzystając z Aplikacji jako Kierowca, Użytkownik zobowiązuje się do:

8.3. Zobowiązania Pasażera/Korzystającego

Korzystając z Aplikacji jako Pasażer/Korzystający, Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. Zawieszenie konta, ograniczenie dostępu i rozwiązanie umowy

Użytkownik może rozwiązać umowę z MotoClick w dowolnej chwili i z jakiekolwiek przyczyny, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów. W tym celu wystarczy skontaktować się administratorem za pośrednictwem podanego w Aplikacji email i poprosić o usunięcie konta.

W razie (1) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązań Użytkownika określonych postanowieniami Artykułów 6 i 8 powyżej, (2) przekroczenia ograniczenia określonego w powyższym Artykule 4.3.3 lub (3) jeżeli MotoClick będzie posiadać uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że jest to konieczne dla zapewnienia jej bezpieczeństwa własnego oraz Użytkowników i osób trzecich, jak również w celu zapobieżenia możliwości popełniania oszustw lub w ramach prowadzonych postępowań wyjaśniających, MotoClick zastrzega sobie prawo do:

Jeżeli będzie to konieczne, użytkownik zostanie zawiadomiony o zastosowaniu określonych powyżej środków, aby mógł udzielić wyjaśnień MotoClick. MotoClick podejmie całkowicie we własnym zakresie decyzję dotyczącą ewentualnego anulowania zastosowanych środków.

 1. Dane osobowe

W związku z wykorzystywaniem Aplikacji przez Użytkownika, MotoClick będzie pozyskiwać i przetwarzać jego dane osobowe. Korzystając z Aplikacji i rejestrując się jako jej Użytkownik, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez MotoClick w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Polityki prywatności.

 1. Prawa własności intelektualnej

11.1. Treści publikowane przez firmę MotoClick

W odniesieniu do wszelkich treści przekazywanych przez Użytkowników Aplikacji, MotoClick jest jedynym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Usługi, Aplikacji, jej treści (w szczególności tekstów, zdjęć, projektów, logo, wideo, dźwięków, danych, elementów graficznych) oraz oprogramowania i baz danych zapewniających ich działanie.

MotoClick udziela Użytkownikowi niewyłącznego, osobistego i niezbywalnego prawa do korzystania z Aplikacji i Usług, jedynie do jego własnego użytku osobistego oraz prywatnego, w celach niehandlowych i zgodnie z przedmiotem działania Aplikacji oraz Usług.

Użytkownik nie może wykorzystywać Aplikacji i Usług oraz ich treści w jakichkolwiek innych celach bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody MotoClick. W szczególności, Użytkownik nie ma prawa do:

11.2. Treści zamieszczane przez użytkownika w Aplikacji

Aby zapewnić możliwość świadczenia Usług w sposób zgodny z przedmiotem działania Aplikacji, Użytkownik przyznaje MotoClick niewyłączną licencję dotyczącą wykorzystywania treści i danych przekazywanych przez niego w ramach korzystania z Usług (nazywanych danej “Treściami Użytkownika”). Aby umożliwić MotoClick prowadzenie dystrybucji za pośrednictwem sieci cyfrowej i przy wykorzystaniu dowolnych protokołów komunikacyjnych (w szczególności Internetu i sieci mobilnych) oraz publicznego udostępniania treści Aplikacji, Użytkownik zezwala MotoClick na reprodukowanie, przedstawianie, adaptowanie i tłumaczenie jego Treści Użytkownika na następujących warunkach:

 1. Rola MotoClick

Aplikacja stanowi dostępne w sieci Internet narzędzie umożliwiające jej Użytkownikom tworzenie i zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących Przejazdów w celu wspólnych przejazdów. Ogłoszenia te mogą być w szczególności wyświetlane przez innych Użytkowników w celu sprawdzenia warunków dotyczących Przejazdu, a także – w przypadkach, których dotyczy – bezpośredniej rezerwacji Miejsca w pojeździe Użytkownika, który zamieścił Ogłoszenie.

Korzystając z Aplikacji i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik uznaje, że MotoClick nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawieranej przez niego z innymi Użytkownikami w celu wspólnego poniesienia kosztów Przejazdu.

MotoClick nie sprawuje żadnej kontroli zachowania Użytkowników oraz pozostałych użytkowników Aplikacji. Nie jest właścicielem, nie prowadzi eksploatacji, ani nie zarządza pojazdami stanowiącymi przedmiot Ogłoszeń i nie oferuje żadnych Przejazdów w Aplikacji.

Użytkownik uznaje, że MotoClick nie kontroluje w żaden sposób prawidłowości i prawdziwości Ogłoszeń, Miejsc i Przejazdów oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Działając jedynie jako pośrednik w ramach wspólnych przejazdów, MotoClick nie świadczy żadnych usług transportowych i nie prowadzi działalności przewoźnika – rola MotoClick jest ograniczona wyłącznie do zapewnienia dostępu do Aplikacji.

Użytkownicy (Kierowcy lub Pasażerowie/Korzystający) działają wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Działając jedynie jako pośrednik, MotoClick nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczywistą realizację Przejazdu, a w szczególności za:

 1. Działalność, dostępność i funkcje Aplikacji

MotoClick dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Aplikacji przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Niemniej jednak, dostęp do Aplikacji może zostać tymczasowo zawieszony bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia ze względów dotyczących przeprowadzenia czynności konserwacji technicznej, migracji lub aktualizacji, a także nieprawidłowego działania sieci lub innych uwarunkowań związanych z jej wykorzystywaniem.

Ponadto, MotoClick zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zawieszenia dostępu do Aplikacji bądź jej funkcji w całości lub w części w sposób tymczasowy lub ostateczny, w zależności tylko i wyłącznie od własnej decyzji.

 1. Modyfikacja Regulaminu

Niniejszy Regulamin oraz dokumenty, do których zawiera odniesienia stanowią całość umowy zawieranej przez Użytkownika z MotoClick w odniesieniu do korzystania z Usług. Jakiekolwiek inne dokumenty, a w szczególności informacje zamieszczane w Aplikacji (odpowiedzi na często zadawane pytania itd.) mają jedynie znaczenie poglądowe.

MotoClick może zmodyfikować niniejszy Regulamin w celu jego adaptacji do nowych osiągnięć technologicznych oraz handlowych, a także spełnienia wymogów obowiązujących przepisów. Jakiekolwiek modyfikacje niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane w Aplikacji wraz z określeniem terminu ich wejścia w życie, a Użytkownik zostanie o nich powiadomiony przez firmę MotoClick przed tym terminem.

 1. Prawo właściwe – Rozstrzyganie sporów

Niniejszy Regulamin został opracowany w języku polskim i podlega prawodawstwu polskiemu.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w odniesieniu do mediacji, użytkownik jest zobowiązany – przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku dotyczącego mediacji – do zawiadomienia MotoClick o wystąpieniu jakiegokolwiek sporu w celu znalezienia rozwiązania polubownego.

 1. Informacje prawne

Wydawcą Aplikacji jest MOTOPODROZNI.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy SR w Bydgoszczy numerem 0000727110 (numer identyfikacji podatkowej VAT: PL5621809114), reprezentowana przez Prezesa Zarządu Macieja Zwierzychowskiego.

_______________

Regulamin zaktualizowany w dniu 28/04/2019