Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne

MOTOpodrozni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadłogoszczy, posiadająca NIP 5621809114, REGON: 369936856  (dalej “MotoClick”, „my” „nasze” lub „nam”) działająca jako administrator danych, przykłada wiele starań do zapewnienia ochrony i poszanowania prywatności swoich użytkowników. Celem niniejszej informacji („Informacja o polityce prywatności”) jest przekazanie użytkownikom informacji dotyczących praktyk MotoClick w odniesieniu do pozyskiwania, wykorzystania i rozpowszechniania informacji, które użytkownicy mogą przekazać MotoClick za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej lub aplikacji mobilnych.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności (wspólnie z Regulaminem MotoClick , jakimikolwiek innymi wymienionymi w nich dokumentami oraz Polityka Cookies określa warunki, zgodnie z którymi MotoClick zbiera i przetwarza dane osobowe swoich użytkowników.

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej informacji, aby zapoznać się z polityką oraz praktykami MotoClick dotyczącymi danych osobowych użytkowników i ich przetwarzania.

 1. Jakie informacje MotoClick zbiera od użytkowników i jak długo są one przechowywane?

MotoClick może zbierać i przetwarzać następujące dane dotyczące naszych użytkowników:

2.1 Informacje przekazywane nam bezpośrednio przez użytkowników

Użytkownicy mogą przesyłać MotoClick informacje umożliwiające ich identyfikację („Dane osobowe”), podczas korzystania z naszych Aplikacji, wypełniania formularzy dostępnych w Aplikacjach (na przykład umożliwiających rejestrację), udziału w organizowanych przez nas konkursach, promocjach lub ankietach, a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z naszą firmą drogą telefoniczną, pocztą e-mail lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących naszych Aplikacji.

Informacje, jakie mogą być przekazywane naszej firmie są następujące:

2.1.1 Informacje obowiązkowe, wymagane w celu rejestracji dla korzystania z usług dostępnych w naszych Aplikacjach lub uzyskania dostępu do innych usług MotoClick, obejmujące imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, datę urodzenia, płeć, numer telefonu komórkowego i hasło. Wszystkie te pola są obowiązkowe. W razie braku przekazania tych informacji, MotoClick nie będzie w stanie zapewnić użytkownikom dostępu do usług oferowanych w Aplikacjach MotoClick, w związku z czym użytkownik nie będzie mógł zarejestrować konta w naszych Aplikacjach

2.1.2 Zdjęcie;

2.1.3 Adres pocztowy;

2.1.4 Szczegółowe informacje dotyczące posiadanych pojazdów;

2.1.5 Krótka biografia;

2.1.6 Zapisy dotyczące wszelkiego rodzaju korespondencji pomiędzy użytkownikiem a MotoClick;

2.1.7 Zapisy dotyczące wszystkich dokonanych rezerwacji lub ogłoszeń wspólnych przejazdów, zamieszczonych w naszych Aplikacjach lub przekazanych za ich pośrednictwem;

2.1.8 Informacje dotyczące księgowości lub transakcji finansowych, w tym przeprowadzanych za pośrednictwem naszych Aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób. Mogą one obejmować informacje dotyczące karty płatniczej lub danych rachunku bankowego użytkownika, a także szczegóły przejazdów lub ich odcinków, zarezerwowanych bądź oferowanych za pośrednictwem naszych Aplikacji;

2.1.9 Szczegółowe informacje dotyczące odwiedzin na naszych Aplikacjach oraz zasobów, z których użytkownik korzysta;

2.1.10 Odpowiedzi udzielane na jakiekolwiek ankiety lub kwestionariusze, takie jak recenzje dotyczące przejazdów udostępnione innym członkom naszych społeczności. Informacje te mogą być wykorzystywane dla celów analiz, w tym dotyczących zachowań użytkowników;

2.1.11 Informacje, których przekazania MotoClick może wymagać od użytkowników w razie zgłaszania jakichkolwiek problemów dotyczących korzystania z naszych Aplikacji bądź usług, a także próśb dotyczących wsparcia;

2.1.12 Informacje dotyczące geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na pozyskiwanie i przetwarzanie takich danych;

2.1.13 informacje dotyczące paszportu, prawa jazdy, dowodu tożsamości oraz wszelkich innych dokumentów, których dane użytkownik zgodził się przekazać naszej firmie.

2.2 Informacje pozyskiwane przez nas w sposób automatyczny

2.2.1 W przypadku rejestracji użytkownika za pośrednictwem serwisów społecznościowych, MotoClick będzie posiadać dostęp do jego niektórych danych osobowych (np. imię, nazwisko, zdjęcie, adres e-mail, liczba znajomych w serwisie Facebook itd.), zamieszczonych na koncie użytkownika w danym serwisie, zgodnie z warunkami i postanowieniami obowiązującymi w tychże serwisach. Ponadto MotoClick może zbierać niektóre Dane osobowe użytkownika dotyczące korzystania z niego z funkcji dostępnych w serwisach społecznościowych, takich jak „Lubię to”.

2.2.2 W odniesieniu do odwiedzin użytkownika w naszych Aplikacjach, możemy zbierać – w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, wyłącznie za zgodą użytkownika – informacje dotyczące urządzeń i sieci wykorzystywanych przez niego w celu uzyskania dostępu do naszych usług. Może to obejmować następujące informacje: adres IP użytkownika, dane dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, rodzajów i wersji wtyczek wykorzystywanych przez przeglądarki internetowe, systemu operacyjnego oraz Aplikacji, identyfikatora reklamowego, informacji na temat odwiedzin, w tym adresu URL witryny, na której kliknięty został link prowadzący do naszej Aplikacji, poszukiwanych lub przeglądanych produktów, błędów pobierania danych, czasu odwiedzin na określonych stronach, interakcji z innymi stronami oraz wszelkich numerów telefonów wykorzystanych w celu połączenia z naszym działem telefonicznej obsługi klienta. MotoClick pozyskuje te informacje za pośrednictwem różnych technologii, w tym także plików cookie (szczegółowe informacje są zamieszczone w dokumentacji Informacja o polityce wykorzystywania plików cookie).

2.2.3 Ponadto MotoClick zbiera zagregowane informacje dotyczące aktywności użytkownika w naszej Aplikacji (takie, jak liczba oferowanych przejazdów, współczynnika odpowiedzi na zapytania itd.). Informacje te mogą być publikowane na profilu publicznym użytkownika w naszej Aplikacji.

2.3 Przechowywanie danych

2.3.1 Za wyjątkiem kategorii Danych osobowych wymienionych w poniższych punktach 2.3.2 i 2.3.3, Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez cały okres jego relacji z naszą firmą, a następnie:

2.3.2 Wymienione poniżej kategorie Danych osobowych mogą być przechowywane przez różne okresy:

2.3.3 W przypadku zawieszenia lub zablokowania konta użytkownika, jego dane będą przechowywane przez okres od 2 do 10 lat, aby zapobiec w ten sposób możliwości obchodzenia przez niego zasad i przepisów obowiązujących w odniesieniu do korzystania z naszych Aplikacji.

 1. W jaki sposób MotoClick wykorzystuje informacje pozyskiwane od użytkowników?

CELE

PODSTAWA PRAWNA

3.1 wykonywanie zobowiązań wynikających z jakichkolwiek umów zawartych pomiędzy użytkownikiem a MotoClick oraz przekazywania mu wszelkich informacji i zamawianych przez niego usług;

Przetwarzanie danych w ten sposób jest niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych.

3.2 przesyłanie użytkownikowi informacji dotyczących usług pocztą e-mail i/lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych i/lub wszelkich innych środków komunikacji (np. potwierdzeń rezerwacji);

Przetwarzanie danych w ten sposób jest niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań i/lub odbywa się za zgodą użytkownika.

3.3 pobieranie płatności od użytkownika lub przekazywanie mu płatności, które MotoClick pozyskuje w jego imieniu;

Przetwarzanie danych w ten sposób jest niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych.

3.4 umożliwienie użytkownikowi personalizacji jego profilu na naszych Aplikacjach;

Przetwarzanie danych w ten sposób odbywa się za zgodą użytkownika.

3.5 umożliwienie użytkownikowi przekazywania i wymiany informacji z innymi użytkownikami o naszych usługach lub przejazdach, które użytkownik odbył lub zamierza odbyć z innymi użytkownikami i/lub dotyczące organizacji tych przejazdów;

Przetwarzanie danych w ten sposób jest niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań i/lub odbywa się za zgodą użytkownika.

3.6 zapewnienie użytkownikowi dostępu do naszych usług wsparcia oraz wymiany informacji z naszym zespołem do spraw relacji z użytkownikami;

Przetwarzanie danych w ten sposób jest (1) niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, (2) odbywa się za zgodą użytkownika i/lub (3) niezbędne dla sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

3.7 zapewnienie zgodności z (1) obowiązującymi przepisami prawa, (2) Regulaminem   oraz (3) naszą Informacją o polityce prywatności. W razie naruszenia niektórych postanowień, konto użytkownika może zostać zawieszone;

Przetwarzanie danych w ten sposób jest (1) niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, (2) niezbędna dla spełnienia przez MotoClick obowiązku wynikającego z przepisów prawa i/lub (3) niezbędne dla sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń.

3.8 przesyłanie użytkownikowi – w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i kiedy jest to wymagane, za zgodą użytkownika – materiałów marketingowych oraz informacji niezbędnych dla usprawnienia realizacji usług lub procesu rezerwacji, a także sugestii i zaleceń dotyczących innych towarów bądź usług związanych z naszymi usługami, które mogą być interesujące dla użytkownika. Ponadto MotoClick wykorzystuje dane użytkownika w celu przesyłania mu spersonalizowanych reklam w serwisach społecznościowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad działania tych funkcji, a także danych pozyskiwanych od użytkownika, znajdują się na odpowiednich stronach zewnętrznych serwisów społecznościowych; i

Przetwarzanie danych w ten sposób odbywa się za zgodą użytkownika i/lub w uzasadnionym interesie MotoClick (na przykład w celu przesyłania mu indywidualnych materiałów reklamowych).

3.9 przesyłanie użytkownikowi informacji dotyczących modyfikacji naszych usług;

Przetwarzanie danych w ten sposób jest (1) niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, (2) niezbędne dla spełnienia przez MotoClick obowiązku wynikającego z przepisów prawa i/lub (3) niezbędne dla sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń.

3.10 weryfikacja danych zawartych w paszporcie, prawie jazdy, dowodzie tożsamości i innych dokumentach użytkownika, które mogą być od niego pozyskiwane w chwili rejestracji lub w dowolnej innej chwili podczas korzystania z naszych Aplikacji;

Przetwarzanie danych w ten sposób jest (1) prowadzone za zgodą użytkownika, (2) realizowane w celu sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń i/lub (3)  niezbędne dla spełnienia przez MotoClick obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

3.11 zarządzanie naszymi Aplikacjami oraz dla  czynności wewnętrznych, w tym dla celów rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, a także przeprowadzania prac badawczych, analitycznych i dotyczących nadzoru;

Przetwarzanie danych w ten sposób oparte jest na uzasadnionym interesie MotoClick (na przykład dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych Aplikacji i doskonalenia ich funkcji).

3.12 doskonalenie naszych Aplikacji dla zapewnienia, że ich treść będzie zawsze prezentowana w najbardziej odpowiedni sposób dla użytkownika i wykorzystywanych przez niego urządzeń;

Przetwarzanie danych w ten sposób jest prowadzone w uzasadnionym interesie MotoClick (na przykład w celu udostępniania użytkownikowi najbardziej odpowiednich treści).

3.13 umożliwienie użytkownikowi korzystania z interaktywnych funkcji naszych usług, jeżeli podejmie on taką decyzję;

Przetwarzanie danych w ten sposób jest (1) niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych i/lub (2) odbywa się za zgodą przez użytkownika.

3.14  w ramach działań podejmowanych przez nas w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych Aplikacji; i

Przetwarzanie danych w ten sposób jest (1) prowadzone w uzasadnionym interesie MotoClick (w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych Aplikacji), (2) realizowane w celu sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń i/lub (3) zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

3.15 prowadzenie pomiarów lub działań mających na celu określenie efektywności reklam przesyłanych użytkownikowi lub innym osobom oraz przesyłania użytkownikowi zindywidualizowanych reklam.

Przetwarzanie danych w ten sposób jest (1) prowadzone w uzasadnionym interesie MotoClick (na przykład w celu oceny i optymalizacji efektywności naszych kampanii reklamowych ) i/lub (2) za zgodą użytkownika.

 1. Kim są odbiorcy informacji pozyskiwanych przez naszą firmę od użytkowników i w jakich celach są one przekazywane tym odbiorcom?

4.1 Kiedy użytkownik korzysta z naszych usług, niektóre informacje dotyczące jego osoby są udostępniane członkom naszych społeczności, zarówno za pośrednictwem publicznego profilu użytkownika, jak i podczas procesu rezerwacji (np. numer telefonu użytkownika jest udostępniany członkom społeczności, z którymi będzie on korzystał ze wspólnego przejazdu).

4.2 MotoClick może otrzymywać i przesyłać informacje dotyczące użytkownika, w tym jego Dane osobowe, kiedy korzysta on z którejkolwiek z Aplikacji prowadzonych przez MotoClick lub od podmiotów i spółek powiązanych z MotoClick, w celach określonych w niniejszej Informacji o polityce prywatności.

4.3 Ponadto MotoClick ściśle współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które mogą być odbiorcami Danych osobowych użytkownika, takimi jak:

(a) nasi partnerzy biznesowi, którymi są Aplikacje serwisów społecznościowych i którzy mogą oferować użytkownikowi usługi pokrewne, na przykład wspólnego wykorzystywania w Aplikacji informacji pochodzących z profilu użytkownika oraz jego kont w serwisach społecznościowych;

(b) nasi partnerzy biznesowi, którzy mogą reklamować na naszych Aplikacjach swoje usługi, które użytkownik może rezerwować – mogą one obejmować wszelkiego rodzaju usługi ubezpieczeniowe, bankowe, dotyczące wynajmu itd. Dla przykładu, możemy przekazywać niektóre informacje firmom ubezpieczeniowym takim, jak AXA w celu określenia, czy użytkownik może uzyskać ochronę ubezpieczeniową;

(c) nasi partnerzy biznesowi, którzy mogą reklamować swoje usługi na swoich własnych witrynach internetowych lub w aplikacjach mobilnych;

(d) nasi usługodawcy w zakresie zagadnień technicznych, płatności, weryfikacji tożsamości i realizacji dostaw lub podmioty prowadzące badania rynku.

4.4 MotoClick przekazuje informacje uzyskiwane od użytkowników, w tym ich Dane osobowe, jakimkolwiek wymienionym powyżej podmiotom zewnętrznym jedynie w następujących przypadkach:

4.4.1 Jeżeli jest to konieczne w związku z korzystaniem z usług podmiotu zewnętrznego, w celu realizacji jakichkolwiek umów, które mogą zostać zawarte z użytkownikiem, w celu ułatwienia lub rozszerzenia realizacji naszych usług (np. jeżeli pobieramy od użytkowników jakiekolwiek opłaty bądź pobieramy środki pieniężne w odniesieniu do usług dostępnych na Aplikacjach);

4.4.2 W ramach procesu rezerwacji i w celu zapewnienia niezbędnych usług, informacje takie jak imię i nazwisko użytkownika, jego zdjęcie, numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail mogą być wyświetlane na Aplikacjach i/lub przekazywane pasażerom (jeżeli użytkownik jest kierowcą) lub kierowcy (jeżeli użytkownik jest pasażerem);

4.4.3 W ramach naszego systemu ocen, recenzje sporządzane przez użytkownika będą publikowane na Aplikacjach. Recenzje zawierające skróconą nazwę użytkownika i jego zdjęcie są widoczne dla wszystkich osób odwiedzających Aplikacje;

4.4.4 MotoClick korzysta z usług podmiotów świadczących usługi analityczne oraz udostępniających wyszukiwarki internetowe w celu doskonalenia i optymalizacji naszych Aplikacji;

4.4.5 Jest to domyślnie akceptowane przez użytkownika (np. podczas korzystania z wykorzystywanych w serwisach społecznościowych metod weryfikacji);

4.4.6 MotoClick może udostępniać części naszych Aplikacji (w tym zawierające zamieszczane przez użytkownika informacje dotyczące przejazdów) do wyświetlania na witrynach internetowych naszych partnerów biznesowych za pośrednictwem interfejsu API lub widgetów. W takich przypadkach niektóre informacje pochodzące z publicznego profilu użytkownika mogą być wyświetlane na tych witrynach;

4.4.7 MotoClick może również ujawniać informacje dotyczące użytkownika, jeżeli zostanie do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa lub kiedy będzie uważać w dobrej wierze, że udostępnienie lub ujawnienie informacji jest w rozsądnym zakresie niezbędne dla (1) obrony przeciwko jakimkolwiek powództwom wytoczonym przeciwko MotoClick, (2) w związku z toczącym się postępowaniem, (3) wykonania jakichkolwiek umów zawartych z naszymi użytkownikami, takimi jak Regulamin MotoClick oraz naszą Informacją o polityce prywatności, (4) w razie jakichkolwiek nagłych przypadków stanowiących zagrożenia dla ludzkiego zdrowia, mogących spowodować śmierć lub odniesienie obrażeń przez ludzi, (5) w ramach śledztwa lub dochodzenia lub (6) w celu obrony praw, mienia lub bezpieczeństwa MotoClick, użytkowników lub innych osób;

4.4.8 W razie sprzedaży naszego przedsiębiorstwa lub aktywów, MotoClick może przekazać Dane osobowe użytkowników potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom tego przedsiębiorstwa lub aktywów;

4.4.9 W przypadku, jeżeli MotoClick lub całość bądź część jej aktywów zostaną przejęte przez dowolną stronę trzecią, Dane osobowe dotyczące członków jej społeczności będą stanowić jeden z elementów przekazywanych aktywów.

4.5 Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody użytkownika, MotoClick może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących użytkownika, w tym jego Danych osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu plików cookie, które mogą również być przesyłane naszym partnerom biznesowym lub uzyskiwane od nich. MotoClick może wykorzystywać te informacje i ich kombinacje w celach określonych powyżej.

4.6 Zwracamy uwagę użytkownika na fakt, że jeżeli zdecyduje się udostępnić swoje informacje, w tym Dane osobowe za pośrednictwem usług naszych partnerów biznesowych, poza postanowieniami niniejszej Informacji o polityce prywatności, mogą obowiązywać go również polityki dotyczące prywatności tychże firm partnerskich. MotoClick nie sprawuje żadnej kontroli nad pozyskiwaniem i/lub przetwarzaniem informacji dotyczących użytkowników przez naszych partnerów biznesowych na ich własnych Aplikacjach.

 1. W jaki sposób są wykorzystywane i moderowane wiadomości przesyłane przez użytkownika?

5.1 MotoClick może przeglądać, przeszukiwać lub analizować wiadomości wymieniane przez użytkownika z innymi członkami naszej społeczności za pośrednictwem naszych Aplikacji w celach związanych z zapobieganiem oszustw, doskonalenia usług, wsparcia klientów oraz realizacji umów zawartych z użytkownikami (takich, jak nasz Regulamin ). Dla przykładu, w celu zapobieżenia możliwości pomijania naszego systemu rezerwacji w sieci, możemy przeszukiwać i analizować wiadomości przesyłane przy użyciu naszych Aplikacji, aby sprawdzać, czy nie zawierają one żadnych informacji kontaktowych bądź odniesień do innych stron internetowych.

5.2 MotoClick nie będzie w żadnym wypadku przeszukiwać lub analizować wiadomości wymienianych przez użytkownika z innymi użytkownikami w celach handlowych lub reklamowych. MotoClick może wykorzystywać automatyczne metody moderowania tych wiadomości jednak żadne decyzje nie będą podejmowane w tym zakresie w sposób automatyczny.

 1. Reklamy skierowane do konkretnego użytkownika w serwisach społecznościowych i wiadomości przesyłane przez użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail i/lub wiadomości tekstowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody użytkownika, MotoClick może wykorzystywać informacje przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem naszych Aplikacji w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. (1) przesyłania naszych informatorów, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez nas lub innych wiadomości, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika lub (2) przesyłania skierowanych do konkretnego użytkownika reklam za pośrednictwem Aplikacji serwisów społecznościowych bądź witryn internetowych stron trzecich).

W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę (1) usuwając zaznaczenie odpowiedniego pola na swoim koncie użytkownika, (2) klikając link anulowania subskrypcji zamieszczony w każdej przesyłanej użytkownikowi wiadomości firmy MotoClick lub (3) kontaktując się z naszą firmą przy wykorzystaniu danych kontaktowych zamieszczonych w punkcie 13 poniżej.
Docelowe materiały i treści reklamowe:

 1. Czy informacje dotyczące użytkownika są przekazywane? W jaki sposób i gdzie?

W zasadzie wszystkie Dane osobowe użytkownika są przechowywane na terenie Unii Europejskiej („UE”). Jednak ze względu na to, że np. niektórzy z naszych usługodawców mają swoje siedziby poza Unią Europejską (w „państwach trzecich”), niektóre dane użytkownika przekazujemy również państwom trzecim. Mogą one obejmować państwa trzecie,  wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji określającej, czy takie państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych (np. USA). W takim przypadku jesteśmy w stanie zapewnić, że przekazanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem i że zastosowano odpowiednie środki bezpieczeństwa (w tym w szczególności standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską), aby zagwarantować należyty poziom ochrony prywatności i podstawowych praw poszczególnych osób.

 1. Jakie są prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych?

8.1 Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych będących w posiadaniu naszej firmy (prawo użytkownika do dostępu do danych).

8.2 Użytkownik może poprosić o usunięcie danych osobowych lub korektę nieprawidłowych danych osobowych (prawo użytkownika do usunięcia i poprawienia). Należy pamiętać, że możemy przechowywać niektóre informacje dotyczące użytkownika zgodnie z wymogami określonymi w przepisach, lub gdy istnieją ku temu odpowiednie podstawy prawne (np. uzasadnione powody, by zadbać o bezpieczeństwo Aplikacji dla innych użytkowników).

8.3 Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie nie wyrazić zgody (1) na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, lub (2) na przetwarzanie danych osobowych w innych celach z powodów związanych z określoną sytuacją użytkownika (prawo użytkownika do niewyrażenia zgody na przetwarzanie). Należy pamiętać, że w drugim przypadku prawo to obowiązuje wyłącznie, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o słuszny interes firmy.

8.4 Użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (prawo użytkownika do ograniczenia przetwarzania). Należy pamiętać, że zasada ta ma zastosowanie, wyłącznie jeśli (1) użytkownik zakwestionował prawidłowość swoich danych osobowych a nasza firma weryfikuje poprawność danych osobowych użytkownika, (2) użytkownik skorzystał z prawa do niewyrażenia zgody, a mimo to nasza firma rozpatruje, zgodnie z obowiązującym prawem, czy w danym przypadku nasze uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych użytkownika nie mają nadrzędnego charakteru wobec interesów, praw i swobód użytkownika; lub (3) dane osobowe użytkownika zostały przetworzone przez naszą firmę niezgodnie z przepisami, ale użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych lub chce, by nasza firma je zachowała, aby umożliwić sporządzanie, wykonywanie lub obronę roszczeń.

8.5 Użytkownik ma prawo do uzyskania i/lub poproszenia naszej firmy o przekazanie innemu administratorowi danych części danych osobowych, które dotyczą użytkownika, a które użytkownik przekazał naszej firmie i które nasza firma przetwarza w celu wykonania postanowień niniejszej umowy lub z powodu tego, że użytkownik wyraził na to zgodę w uporządkowanej, będącej w powszechnym użyciu i przeznaczonej do odczytu komputerowego formie (prawo użytkownika do przenoszenia danych).

8.6 Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych MotoClick (admin@MotoClick.pl).

8.7 Użytkownik posiada także prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub wystąpienia na drogę postępowania sądowego, jeżeli uważa, że jego prawa zostały naruszone.

 1. Pliki cookie i technologie podobnego rodzaju

Szczegółowe informacje zostały zamieszczonej w na Polityka Cookies.

 1. Poufność hasła użytkownika

Po wybraniu przez użytkownika hasła umożliwiającego mu dostęp do niektórych części naszych Aplikacji, jest on odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. MotoClick wymaga od użytkownika, aby nie udostępniał tego hasła żadnej innej osobie.

 1. Linki do innych witryn internetowych i serwisów społecznościowych

Na naszych Aplikacjach mogą być zamieszczane linki prowadzące do witryn internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców lub spółek powiązanych. W przypadku korzystania z linków prowadzących do tych witryn, należy pamiętać, że obowiązują na nich zasady polityki prywatności firm będących ich właścicielami, a MotoClick nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Należy zapoznać się z postanowieniami tych polityk przed przesłaniem na te witryny jakichkolwiek swoich Danych osobowych.

 1. Modyfikacje naszej Informacji o polityce prywatności

Jakiekolwiek modyfikacje naszej Informacji o polityce prywatności zostaną zamieszczone na tej stronie. W uzasadnionych przypadkach MotoClick może poinformować użytkownika o tych modyfikacjach lub starać się uzyskać jego zgodę. Należy systematycznie sprawdzać wszelkie aktualizacje lub modyfikacje naszej Informacji o polityce prywatności.

 1. Kontakt oraz inspektor ochrony danych

Aby skontaktować się z naszą firmą w celu przekazania nam jakichkolwiek sugestii lub zapytań dotyczących naszych praktyk w zakresie zachowania prywatności, użytkownik może to zrobić w następujący sposób:

MOTOpodrozni.pl sp. z o.o.
Sadłogoszcz 57
88-192 Piechcin